ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ)
 

Կնքման վայրը՝

Փոխատու`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Փոխառու՝
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով փոխատուն պարտավոր է փոխառուի ժամանակավոր անհատույց օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:
 

 
Անհատույց օգտագործման հանձնվող անշարժ գույքը
 
Անշարժ գույքի տեսակը`
հողամասեր
շենքեր, շինություններ
այլ անշարժ գույք  
 
Անշարժ գույքի մակերեսը
հողամաս հա
շենք, շինություններ
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է
փոխառուն,   փոխատուն:
 
Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է
փոխառուն,   փոխատուն:
 
Փոխատուն կրում է Պայմանագրի կատարումից ծագող կիրառելի ԱԱՀ-ի վճարման պարտավորությունը:
Փոխատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:
 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
փոխառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:
 
Պայմանագրի ժամկետը
թ-ից մինչև թ.:
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Փոխատու           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                              (ստորագրություն)

                                                                    
 

Փոխառու           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
□ (Եթե առկա է) Անհատույց հանձնված գույքի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     _____________________________________________       __________________________

                                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                              (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

_____________     ________________

(տարեթիվ, ստորագրություն)