Property tax calculator
Գործող կադաստրային արժեքները և հարկերը, շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքը և անշարժ գույքի հարկը

Տվյալները՝ 01.07.2020 թ. դրությամբ