ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (ՓՈԽԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ)
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝ .

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով))
Փոխատու`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  


Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Փոխառու՝
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով փոխատուն պարտավոր է փոխառուի ժամանակավոր անհատույց օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:
 

 
Անհատույց օգտագործման հանձնվող անշարժ գույքը
 
Անշարժ գույքի տեսակը`
հողամասեր
շենքեր, շինություններ
այլ անշարժ գույք  
 
Անշարժ գույքի մակերեսը
հողամաս հա
շենք, շինություններ
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է
փոխառուն,   փոխատուն:
 
Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է
փոխառուն,   փոխատուն:
 
Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:
Փոխատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը անհատույց օգտագործման հանձնելու սահմանափակում առկա չէ:
 

Փոխատուն երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ:
փոխառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականի համաձայն փոխատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով փոխատուն փոխառուի անհատույց օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականի համաձայն փոխատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:
 
Պայմանագրի ժամկետը
անորոշ ժամկետով
թ-ից մինչև թ.:
Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով (նշել համապատասխան կողմը)
հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝

պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները դադարում են։
Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված (երկարաձգված): 
Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության): (նշել համապատասխան կողմը)
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)

 
Ստորագրություններ՝
 

Փոխատու           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                              (ստորագրություն)

                                                                    
 

Փոխառու           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
□ (Եթե առկա է) Անհատույց հանձնված գույքի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     _____________________________________________       __________________________

                                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                              (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

_____________     ________________

(տարեթիվ, ստորագրություն)