ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Կնքման վայրը՝

.
Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 1)`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 

 
Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 2)`
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Սույն պայմանագրով նշված կողմերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը բաժանվում է սույն պայմանագրով նախատեսված բաժիններով:
 

 
Ընդհանուր սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք
 
հողամաս  հա
շենք, շինություններ 
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 
 
Կողմերը երաշխավորում են, որ սույն պայմանագրով նշված գույքի սեփականատերն են, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
 
Կողմերը համաձայն են, որ մինչև սույն պայմանագրով կողմերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքը բաժանելը ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքի նկատմամբ ընդհանուր սեփականության իրավունքում կողմերի`
 
բաժինները հավասար են
հավասար չեն և կողմերը ունեն հետևյալ բաժինները`
Կողմ 1   բաժնեմաս
Կողմ 2   բաժնեմաս
 
   

Սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը ենթակա է բաժանման Կողմերի միջև հետևյալ առանձին գույքային միավորների՝
Կողմ 1
հողամաս  հա
շենք,շինություններ  

(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք,շինությունների)

Կողմ 2
հողամաս  հա
շենք, շինություններ  

(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք,շինությունների)


 
Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում անշարժ գույքի հատակագիծը յուրաքանչյուր կողմի բաժնեմասի տեղակայման նշումով:
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 
Ստորագրություններ՝
 

Կողմ            _____________________________________________            __________________________

                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                      (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)