ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)

Անշարժ գույքի ընդհանուր սեփականության մասնակից (Կողմ 1
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

 
 
Սույն պայմանագրով Կողմերի ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող և ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված
    թ. N  ,
գրանցման վկայականում (վկայականներում) նշված անշարժ գույքը բաժանվում է սույն պայմանագրով նախատեսված բաժիններով:

 

 
Ընդհանուր սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույք
 
հողամաս  հա
շենք, շինություններ 
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե (ներ)
 
 
Կողմերը երաշխավորում են, որ սույն պայմանագրով նշված գույքի սեփականատերն են, գույքը վաճառված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, գույքի նկատմամբ բաժանման սահմանափակում առկա չէ:
 
Կողմերը համաձայն են, որ մինչև սույն պայմանագրով կողմերի ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքը բաժանելը ընդհանուր սեփականությունը հանդիսացող գույքի նկատմամբ ընդհանուր սեփականության իրավունքում կողմերի`
 
Հողամասի նկատմամբ՝
բաժինները հավասար են
հավասար չեն և կողմերը ունեն հետևյալ բաժինները`
Կողմ բաժնեմաս
   
Շենք, շինությունների նկատմամբ՝ բաժինները հավասար են հավասար չեն և կողմերը ունեն հետևյալ բաժինները`
Կողմ բաժնեմաս
   
 

Սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը ենթակա է բաժանման Կողմերի միջև հետևյալ չափերով՝
Կողմ 1
հողամաս  հա որից   -ի նկատմամբ բաժնեմաս
կողմ
-ի հետ՝ որպես ընդհանուր բաժնային.
շենք,շինություններ

(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք,շինությունների)

որից -ի նկատմամբ բաժնեմաս
կողմ
-ի հետ՝ որպես ընդհանուր բաժնային.


Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում անշարժ գույքի հատակագիծը յուրաքանչյուր կողմի առանձնացված մասի տեղակայման նշումով:

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

 
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 
Ստորագրություններ՝
 

Կողմ            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                                                             (ստորագրություն)

   
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)