ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)

Սեփականատեր
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 
Սույն պայմանագրով կառուցապատողը ձեռք է բերում սեփականատիրոջ՝ սույն պայմանագրում նշված չկառուցապատված հողամասում քաղաքաշինական նորմերի ու կանոնների, ինչպես նաև հողամասի նշանակության վերաբերյալ պահանջների պահպանմամբ սահմանված կարգով շենքեր և շինություններ կառուցելու, դրանք վերակառուցելու կամ քանդելու և կառուցապատման իրավունքի գործողության ժամկետի ընթացքում այդ գույքը տիրապետելու և օգտագործելու իրավունք:
Սույն պայմանագրի գործողության ընթացքում կառուցապատված հողամասի օգտագործման արդյունքում կառուցապատման իրավունք ունեցող անձի ստացած եկամուտները նրա սեփականությունն են:
Կառուցապատման իրավունքի ժամկետի ավարտից հետո կառուցապատման իրավունք ունեցող անձի կատարած անբաժանելի բարելավումները չեն հատուցվում:
 

 
Կառուցապատվող օբյեկտ
 
Հողամասի մակերեսը հա
 
Հասցե
 
Հողամասը տրամադրվում է

(հողամասի տրամադրման նպատակը)

 համար

 
Վարձավճար

Կառուցապատման իրավունքի տրամադրման վճարի չափը՝

յուրաքանչյուր ամսվա համար կազմում է   ՀՀ դրամ:
յուրաքանչյուր տարվա համար կազմում է ՀՀ դրամ:
Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմում է տվյալ հողամասի հողի հարկի տարեկան դրույքաչափի   տոկոսը: Պայմանագրի կնքման պահին հողի հարկի տարեկան դրույքաչափը կազմում է   դրամ (պետական կամ համայնքային հողամասերի դեպքում կետը լրացվում է պարտադիր):
 
Վարձավճարը վճարվում է.
մինչև ընթացիկ ամսվա    ը (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս).
ընթացիկ ամսվան նախորդող   օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս).
ընթացիկ ամսվան հաջորդող   օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս).
հաջորդող տարվա մինչև   ը (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանելիս)։
Վարձավճարը կառուցապատողի կողմից մուծվում է հավասար չափերով` ըստ տարվա օրացուցային եռամսյակների, ոչ ուշ, քան մինչև համապատասխան եռամսյակի վերջին
ամսվա   ը: Առաջին վարձակալական վճարումները կատարվում են ոչ ուշ, քան պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից   օրվա ընթացքում: Վերջին վարձակալական վճարումը կատարվում է ոչ ուշ, քան մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի վերջին ամսվա   ը (պետական կամ համայնքային հողամասերի դեպքում կետը լրացվում է պարտադիր)։

 

Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:

 
Սեփականատերը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված հողամասի սեփականատերն է, հողամասը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, հողամասը կառուցապատման իրավունքով հանձնելու սահմանափակում առկա չէ:
 

Սեփականատերը երաշխավորում է, որ`
սույն պայմանագրով նախատեսված հողամասը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ:
կառուցապատողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված հողամասի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականում նշված ամբողջ հողամասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը:
Սույն պայմանագրով սեփականատերը կառուցապատողին է տրամադրում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականում նշված հողամասի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը:
 
 

 
 
Պայմանագրի ժամկետը
թ-ից մինչև թ.:
 
 
 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

(նշել համապատասխան կողմը)
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Սեփականատեր            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 

Կառուցապատող            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
(Եթե առկա է) Կառուցապատվող օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից                                                       

           _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)