ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՐԱՎԻ (ՀԻՓՈԹԵՔԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Կնքման վայրը՝

Գրավատու`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 


Գրավառու (Բանկ/ՈՒՎԿ ընկերություն)՝
անվանում  
հաշվառման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Վարկառու
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Համավարկառու
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Սույն պայմանագրով ի ապահովումն գրավառուի և պարտապանների միջև կնքված վարկային պայմանագրով գրավառուի հանդեպ պարտապանների ստանձնած պարտավորությունների կատարման՝ գրավատուն պարտավորվում է հօգուտ գրավառուի գրավ դնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:
 
Գրավի առարկան
հողամաս հա
շենք, շինություններ 
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 

Գրավատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:
Գրավատուն երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
գրավառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Ի ապահովումն վարկառուի` վարկային պայմանագրով և վերջինիս կից հետագայում կնքվելիք համաձայնագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարման՝ գրավատուն, ի օգուտ գրավառուի, գրավադրում է իրեն սեփականության իրավունքով պատկանող սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:
 
Սույն պայմանագրով գրավատուն գրավադրում է ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:
 
Սույն պայմանագրի կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այն մասին, որ`

Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման:
Գրավատուն իրավունք ունի գրավի առարկան օտարելու, այն տրամադրելու վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման կամ ծանրաբեռնելու այլ կերպ միայն գրավառուի նախնական գրավոր համաձայնությամբ:
 
Գրավառուն իր պահանջի բավարարման նպատակով իրավունք ունի ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով սահմանված կարգով առանց դատարան դիմելու գրավի առարկայի վրա բռնագանձում տարածելու և իրացնելու այն, այդ թվում՝ գրավ դրված գույքը հիմնական պարտավորության համապատասխան չափի դիմաց գրավառուին կամ գրավառուի նշած երրորդ անձին ի սեփականություն հանձնելու:
Գրավի առարկայի վրա գրավառուի պահանջի բավարարման նպատակով բռնագանձում կարող է տարածվել միայն դատական կարգով:
 

 
Գրավառուն Վարկային պայմանագրով Գրավատուին,  Պարտապանին տրամադրում է վարկ հետևյալ պայմաններով՝
Վարկի գումարը
Վարկի տոկոսը տարեկան
Վարկի մարման ամսաթիվը
Վարկի վճարման
պարբերականությունը
Վարկի վճարման
ենթակա գումարները
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Գրավատու           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                                   (ստորագրություն)

                                                                    
 

Գրավառու           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                                   (ստորագրություն)

                                                                    
 

Պարտապան           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                                   (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     ________________________________________       __________________________

                                                                                  (անուն,ազգանուն)                                                               (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

_______________     ______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)