ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝ .

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով))
Գնորդ՝
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  


Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Վաճառող՝
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  


Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշված գնի դիմաց գնորդի սեփականությանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:
 

 
Պայմանագրի առարկան.
 
 
հողամաս հա (չի լրացվում, եթե պայմանագրի առարկա շենք, շինությունը գտնվում է բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքերում )
շենք, շինություններ
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 

Շենք, շինությունը բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի բնակարան և (կամ) ոչ բնակելի տարածք հանդիսանալու դեպքում գնորդին սեփականության իրավունքով փոխանցվում է նաև բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի ընդհանուր սեփականություն հանդիսացող գույքի նկատմամբ վաճառողին սեփականության իրավունքով պատկանող համապատասխան բաժնեմասը:

Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, գույքը վաճառելու սահմանափակում առկա չէ:
 

 
Վաճառողը երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ:
գնորդը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականի համաձայն վաճառողի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 
Անշարժ գույքի նշանակությունը` բնակելի
  հողամաս
  այլ անշարժ գույքի  

Գինը
Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը կազմում է  
(թվերով և բառերով)
ՀՀ դրամ:


Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:


Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը՝
վճարվել է ամբողջությամբ,
վճարվելու է   օրվա ընթացքում:

Անշարժ գույքը գնորդին հանձնելը
Անշարժ գույքի հանձնման ակտը պետք է կազմվի սույն պայմանագիրը հաստատելուց հետո   ընթացքում:
Անշարժ գույքը սույն պայմանագիրը հաստատելու պահին հանձնվել է գնորդին:

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով

(նշել համապատասխան կողմը)

հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Գնորդ           _____________________________________________            __________________________

                                                                          (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 

Վաճառող           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                              (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     _____________________________________________       __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ,ստորագրություն)