ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Կնքման վայրը՝

Գնորդ՝
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Վաճառող՝
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշված գնի դիմաց գնորդի սեփականությանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված անշարժ գույքը:
 

 
Պայմանագրի առարկան.
 
Անշարժ գույքի մակերեսը`
 
հողամաս հա
շենք, շինություններ
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 
Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը
 
Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:
 

 
Վաճառողը երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
գնորդը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով վաճառողը գնորդի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:

 
Անշարժ գույքի նշանակությունը` բնակելի
  հողամաս
  այլ անշարժ գույքի  

Գինը
Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը կազմում է   ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը՝
վճարվել է ամբողջությամբ,
վճարվելու է   օրվա ընթացքում:

Անշարժ գույքը գնորդին հանձնելը
Անշարժ գույքի հանձնման ակտը պետք է կազմվի սույն պայմանագիրը հաստատելուց հետո   ընթացքում:
Անշարժ գույքը սույն պայմանագիրը հաստատելու պահին հանձնվել է գնորդին:

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Գնորդ           _____________________________________________            __________________________

                                                                          (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 

Վաճառող           _____________________________________________            __________________________

                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                              (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
□ (Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     _____________________________________________       __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ,ստորագրություն)