ՇԵՆՔԻ ԿԱՄ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Կնքման վայրը՝

Վարձատու`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Վարձակալ`
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը` շենք, շինությունը:
 

Վարձակալության օբյեկտ
 
Օբյեկտի մակերեսը
 
Հասցե
 
Օգտագործման նպատակային նշանակությունը
 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է
վարձակալը,   վարձատուն:
 
Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է
վարձակալը,   վարձատուն:
 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`
թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության
չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:
 
Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:
 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը` որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:
 

 
Վարձավճար
Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:
 
Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը վճարվում է.
մինչև ընթացիկ ամսվա    ը
ընթացիկ ամսվան նախորդող   օրվա ընթացքում:
ընթացիկ ամսվան հաջորդող   օրվա ընթացքում:
 
Պայմանագրի ժամկետը
անորոշ ժամկետով
թ-ից մինչև թ.:
 
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Վարձատու           _____________________________________________            __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 

Վարձակալ           _____________________________________________            __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
□ (Եթե առկա է) Վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     _____________________________________________       __________________________

                                                                                            (անուն,ազգանուն)                                                                    (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)