ՄՇՏԱԿԱՆ ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Կնքման վայրը՝

Ռենտա ստացող`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Ռենտա վճարող՝
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա վճարողը պարտավորվում է ստացողին այդ գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված պարբերականությամբ վճարել ռենտա:
 
Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը:
 
Անշարժ գույքը
 
Անշարժ գույքի մակերեսը
հողամաս հա
շենք, շինություններ 
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 
Օգտագործման նպատակային նշանակությունը
 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:
Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտայի դիմաց ռենտա վճարողի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:
 

 
Ռենտայի վճար
Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:
 
Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է.
մինչև ընթացիկ ամսվա    ը
ընթացիկ ամսվան նախորդող   օրվա ընթացքում:
ընթացիկ ամսվան հաջորդող   օրվա ընթացքում:
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Ռենտա ստացող            _____________________________________________            __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                                   (ստորագրություն)

                                                                    
 

Ռենտա վճարող            _____________________________________________            __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                                   (ստորագրություն)

                                                                    
 

 
□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     ________________________________________       __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                         (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

_______________     ______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)