ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝ .

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)

Կողմ ՝
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Սույն պայմանագրով նշված կողմերի սեփականությունը հանդիսացող գույք 1-ը և գույք 2-ը միավորվում են՝ վերածվելով կողմերի ընդհանուր բաժնային սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր գույքի:

Միավորման ենթակա անշարժ գույք
 

Գույք , որը պատկանում է

նշվում է կողմը կամ կողմերը

հողամաս  հա
շենք, շինություններ  

(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)

Հասցե

 
Յուրաքանչյուր Կողմ երաշխավորում է, որ իրեն պատկանող և միավորման ենթակա անշարժ գույքի սեփականատերն է (համասեփականատերն է), գույքը վաճառված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, գույքի նկատմամբ միավորման սահմանափակում առկա չէ:
Սույն պայմանագրով նշված գույք 1-ը և գույք 2-ը ենթակա են միավորման, որի արդյունքում Կողմ 1-ը և Կողմ 2-ը ձեռք են բերում     հասցեում գտնվող ընդհանուր գույքի նկատմամբ ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունք հետևյալ բաժիններով`
Կողմ -ի համար   բաժնեմաս

(բաժնեմասի չափը` կոտորակով)

 
Սույն պայմանագրով ընդհանուր գույքի կազմում ընդգրկվում են ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից
    թ. N  ,
գրանցման վկայականներում նշված անշարժ գույքի միավորները ամբողջությամբ:

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 
Ստորագրություններ՝
 

Կողմ 1            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)