ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Կնքման վայրը՝

Կողմ 1՝
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Կողմ 2՝
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  

Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով նշված կողմերի սեփականությունը հանդիսացող գույք 1-ը և գույք 2-ը միավորվում են՝ վերածվելով կողմերի ընդհանուր բաժնային սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր գույքի:

Միավորման ենթակա անշարժ գույք
 
Գույք 1
հողամաս  հա
շենք, շինություններ  

(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)

Հասցե

Կողմ 1-ը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նշված գույք 1-ի սեփականատերն է, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
 
Գույք 2
հողամաս  հա
շենք, շինություններ  

(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)

Հասցե

 
Կողմ 2-ը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նշված գույք 2-ի սեփականատերն է, գույքը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
Սույն պայմանագրով նշված գույքը 1-ը և գույք 2-ը ենթակա են միավորման, որի արդյունքում Կողմ 1-ը և Կողմ 2-ը ձեռք են բերում     հասցեում գտնվող ընդհանուր գույքի նկատմամբ ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունք հետևյալ բաժիններով`
Կողմ 1-ի համար   բաժնեմաս

( բաժնեմասի չափը` կոտորակով)

Կողմ 2-ի համար   բաժնեմաս

( բաժնեմասի չափը` կոտորակով)

 
Սույն պայմանագրով ընդհանուր գույքի կազմում ընդգրկվում են ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից     թ. N     և     թ. N    գրանցման վկայականներում նշված անշարժ գույքի միավորները ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:

 
Ստորագրություններ՝
 

Կողմ            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)