ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԼԻԶԻՆԳԻ) ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)

Գնորդ-Վարձատու՝
Իրավաբանական անձ, բանկ/լիզինգային կազմակերպություն

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վարձակալ՝
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Վարձակալի կողմից որոշած վաճառող՝
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 
Սույն պայմանագրով վարձակալի կողմից որոշած վաճառողը վաճառում է, իսկ գնորդ- վարձատուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով նշած անշարժ գույքը սեփականության իրավունքով ձեռք բերել վարձակալի կողմից որոշած վաճառողից և վճարի դիմաց հանձնել վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը:
 

Պայմանագրի առարկան
 
հողամաս հա
շենք, շինություններ 
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 
Վաճառողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
 
Սույն պայմանագրով գնորդ-վարձատուն ձեռք է բերում և վարձակալի օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:

Վաճառքի գինը
 
Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի վաճառքի գինը կազմում է  
ՀՀ դրամ: (թվերով և բառերով)
 

Սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի գինը՝
վճարվել է ամբողջությամբ,
վճարվելու է ; օրվա ընթացքում հաշվեհամարին:

Անշարժ գույքը վարձակալին հանձնելը
Անշարժ գույքի հանձնման ակտը պետք է կազմվի սույն պայմանագիրը հաստատելուց հետո ընթացքում:
Անշարժ գույքը սույն պայմանագիրը ստորագրելու պահին հանձնվել է վարձակալին:
 
Վարձավճարը
Սույն պայմանագրով նշված գույքի օգտագործման վճարը կազմում է ՀՀ դրամ:
Վարձակալը վճարում է գումարը գնորդ-վարձատուի նշած հաշվի համարին յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա օրը:
Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:
 
Պայմանագրի գործողության ժամկետը
Լիզինգի օբյեկտը վարձակալին հանձնվում է օգտագործման մինչև թ.:
Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է`
վարձակալը,
գնորդ-վարձատուն::
 
Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է`
վարձակալը,
գնորդ-վարձատուն::
 
Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`
թույլատրվում է առանց գնորդ-վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության.
չի թույլատրվում առանց գնորդ-վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:
 

Վարձակալության պայմանները
 
Վարձակալի կողմից պայմանագրով նախատեսված գինը վճարելու դեպքում վարձակալված գույքը
անցնում է վարձակալի սեփականությանը
չի անցնում վարձակալի սեփականությանը:
 
 
Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(նշել համապատասխան կողմը)
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Վարձակալի կողմից որոշած վաճառող            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 

Գնորդ-վարձատու                                             _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 

Վարձակալ                                                        _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
(Եթե առկա է) Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից                                                                                                           

           _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

_______________     ______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)