ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)

Կառավարման հիմնադիր`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

Հավատարմագրային կառավարիչ ՝
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 

 
 
Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը սույն պայմանագրով նշված ժամկետով գույքը հանձնում է հավատարմագրային կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանը, իսկ հավատարմագրային կառավարիչը պարտավորվում է այդ գույքի կառավարումն իրականացնել՝ ի շահ
կառավարման հիմնադրի,
սույն պայմանագրով նշված անձի (շահառուի), որը չի կարող լինել հավատարմագրային կառավարիչը:
 

 
Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտը
 
Օբյեկտի տեսակը՝
անշարժ գույքի առանձին տեսակներ
 
Հավատարմագրային կառավարման օբյեկտի կազմը
 

 
Կառավարման հիմնադիրը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված, գրավ դրված, վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, դատական վեճի առարկա չէ, օբյեկտը hավատարմագրային կառավարման հանձնելու սահմանափակում առկա չէ:

 
Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով կառավարման հիմնադիրը կառավարչի հավատարմագրային կառավարմանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորի` նախօրոք որպես առանձին գույքային միավոր չառանձնացված մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:
 

Կառավարչի վարձատրության չափը և ձևը
առանց վարձատրության
վարձատրություն չափը յուրաքանչյուր ամսվա կազմում էՀՀ դրամ,
որը վճարվում է
մինչև ընթացիկ ամսվա    ը
ընթացիկ ամսվան նախորդող   օրվա ընթացքում:
ընթացիկ ամսվան հաջորդող   օրվա ընթացքում:
 
Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:
 

 
Պայմանագրի ժամկետը
 
թ-ից մինչև թ.:
 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

(նշել համապատասխան կողմը)
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Կառավարման հիմնադիր                        _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 

Հավատարմագրային կառավարիչ            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
(Եթե առկա է)  Օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից                                                                          

           _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)