ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԲԱԺՆԵՄԱՍԻ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)

Նվիրատու`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 
Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուի սեփականությանն անհատույց հանձնում է սույն պայմանագրով նշված գույքը:
 

 
Պայմանագրի առարկան
 
հա հողամասի բաժնեմաս
 
շենք, շինությունների բաժնեմաս
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
(այսուհետ՝ Գույք)
Հասցե
 

 
Նվիրատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված Գույքի սեփականատերն է,Գույքը օտարված կամ դատական վեճի առարկա չէ, Գույքը նվիրառուին սեփականությանն անհատույց հանձնելու սահմանափակում առկա չէ:
 

Նվիրատուն երաշխավորում է, որ`
սույն պայմանագրով նախատեսված Գույքը գրավ դրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ:
նվիրառուն տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված Գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:
 
Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուին սեփականության իրավունքով հանձնում է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականի համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ նվիրատուի սեփականությունը հանդիսացող բաժնեմասը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով նվիրատուն նվիրառուին սեփականության իրավունքով հանձնում է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականի համաձայն անշարժ գույքի նկատմամբ նվիրատուի սեփականությունը հանդիսացող բաժնեմասի մասը:
 

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

(նշել համապատասխան կողմը)
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Նվիրատու            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 

Նվիրառու            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
(Եթե առկա է)  Անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակից                                                          

                              _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)