ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման վայրը՝

Ամսաթիվ՝ .

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով))
Վարձատու`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 

 
Վարձակալ`
Ֆիզիկական անձ
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  Իրավաբանական անձ
անվանում  
գրանցման համար  
գտնվելու վայրը  

որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն  
ազգանուն  
հաշվառման հասցե  
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով վարձատուն պարտավոր է նշված վճարի դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և օգտագործմանը հանձնել սույն պայմանագրում նշված օբյեկտը:
 

Վարձակալության օբյեկտ
 
հողամաս հա
շենք, շինություններ 
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 
Օգտագործման նպատակային նշանակությունը
 

Ընթացիկ վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է`
վարձակալը,   վարձատուն:
 
Հիմնական վերանորոգման պարտավորությունը և ծախսերը կրում է`
վարձակալը,   վարձատուն:
 

Երրորդ անձին ենթավարձակալության տրամադրումը`
թույլատրվում է առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության.
չի թույլատրվում առանց վարձատուի լրացուցիչ համաձայնության:
 
Վարձակալը պարտավոր է (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝
ապահովել հողահատկացման մասին որոշմամբ նախատեսված հողամասի օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները և պահպանման միջոցառումները․
խնամել և պահպանել հողամասի կանաչապատ գոտին:
 
Վարձատուն երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտի սեփականատերն է, օբյեկտը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ, օբյեկտը վարձակալության հանձնելու սահմանափակում առկա չէ:
 

Վարձատուն երաշխավորում է, որ`
սույն պայմանագրի վարձակալության օբյեկտը վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ.
վարձակալը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված վարձակալության օբյեկտի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքը ամբողջությամբ:
Սույն պայմանագրով վարձատուն վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանն ու օգտագործմանն է հանձնում ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված թ. N գրանցման վկայականի համաձայն վարձատուի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի մասը, որի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և կազմում է դրա բաղկացուցիչ մասը:
 

 
Վարձավճար

Վարձակալության իրավունքի տրամադրման վճարի չափը՝

Յուրաքանչյուր ամսվա վարձավճարը կազմում է   ՀՀ դրամ:
Յուրաքանչյուր տարվա վարձավճարը կազմում է ՀՀ դրամ:
Հողամասի տարեկան վարձավճարը կազմում է տվյալ հողամասի հողի հարկի տարեկան դրույքաչափի   տոկոսը: Պայմանագրի կնքման պահին հողի հարկի տարեկան դրույքաչափը կազմում է   դրամ (պետական կամ համայնքային չկառուցապատված հողամասերի դեպքում կետը լրացվում է պարտադիր):
 
Վարձավճարը վճարվում է.
մինչև ընթացիկ ամսվա    ը (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս).
ընթացիկ ամսվան նախորդող   օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս).
ընթացիկ ամսվան հաջորդող   օրվա ընթացքում (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր ամսվա համար սահմանելիս).
հաջորդող տարվա մինչև   ը (կետը լրացվում է վարձավճարը յուրաքանչյուր տարվա համար սահմանելիս)։
Վարձավճարը վարձակալի կողմից մուծվում է հավասար չափերով` ըստ տարվա օրացուցային եռամսյակների, ոչ ուշ, քան մինչև համապատասխան եռամսյակի վերջին
ամսվա   ը: Առաջին վարձակալական վճարումները կատարվում են ոչ ուշ, քան պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից   օրվա ընթացքում: Վերջին վարձակալական վճարումը կատարվում է ոչ ուշ, քան մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի վերջին ամսվա   ը (պետական կամ համայնքային անշարժ գույքի դեպքում կետը լրացվում է պարտադիր)։

 

Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:

 
Վարձավճարը վճարվում է՝
կանխիկ.
անկանխիկ    հաշվեհամարին :

 
Հողամասի վարձակալության դեպքում հողի կադաստրային արժեքի աճի դեպքում՝
վարձավճարը չի փոփոխվում.
վարձավճարի չափն ավելանում է հողի կադաստրային արժեքի փոփոխման (աճի) դեպքում կամ պայմանագիրը համարվում է լուծված (սույն տարբերակն ընտրելիս հողի նոր կադաստրային արժեքի հիման վրա հաշվարկված վարձավճարը ենթակա է կիրառման դրա մասին վարձակալին գրավոր տեղեկացնելուց 15-օր հետո: Գրավոր տեղեկացվելուց հետո 15-օրյա ժամկետում վարձակալն իրավունք ունի միակողմանի դադարեցնելու (հրաժարվելու) պայմանագիրը` դրա մասին գրավոր ծանուցելով վարձատուին, որի դեպքում պայմանագիրը համարվում է լուծված: Հակառակ դեպքում վարձավճարը կսկսվի հաշվարկվել նոր գնով)։

 
Վարձակալը վարձավճարն ամբողջությամբ կամ մասնակի ուշացման յուրաքանչյուր օրվա համար (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության)՝
վճարում է տուժանք՝ վարձատուին չվճարված գումարի     տոկոսի չափով:

 
Պայմանագրի ժամկետը
անորոշ ժամկետով
թ-ից մինչև թ.:
 
 
Պայմանագրի ժամկետի ավարտին (կետը լրացվում է ըստ անհրաժեշտության՝ պայմանագիրը ժամկետով կնքելիս)՝
պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները դադարում են։
Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված (երկարաձգված):

 
Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(նշել համապատասխան կողմը)
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Վարձատու           _____________________________________________            __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 

Վարձակալ           _____________________________________________            __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                                        (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
□ (Եթե առկա է) Վարձակալության օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     _____________________________________________       __________________________

                                                                                            (անուն,ազգանուն)                                                                    (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)