ԿԱՄԱՎՈՐ ՍԵՐՎԻՏՈՒՏԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Ստորագրման; վայրը՝

Ամսաթիվ՝

(փաստաթուղթը կազմելու (ստորագրելու) տարին, ամիսը, ամսաթիվը (թվերով և բառերով)

Անշարժ գույքի սեփականատեր`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս  
ՀՀ    մարզի     համայնքն՝ ի դեմս  
 
Իրավաբանական անձ

անվանում
գրանցման համար
գնվելու վայրը
որի անունից կանոնադրության հիման վրա լիազորագրի հիման վրա հանդես է գալիս`
անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)

 
Սույն պայմանագրով անշարժ գույքի սեփականատերը պարտավոր է.
նշված վճարի դիմաց,
առանց վճարի
սերվիտուտ պահանջող անձին սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքից սահմանափակ օգտվելու իրավունք տրամադրել:
 
Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի տեսակը
հողամաս,
շենք, շինություններ,
այլ անշարժ գույք:
 

 
Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքը
 
հողամաս հա
շենք, շինություններ
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 
Սույն պայմանագրին կցվում է և դրա բաղկացուցիչ մաս է կազմում սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի հատակագիծը սերվիտուտի տեղակայման նշումով:
 

 
Սերվիտուտի տրամադրման նպատակը
 
անցնելու և երթևեկելու,
էլեկտրահաղորդման,
կապի գծերի կամ խողովակաշարերի անցկացման կամ շահագործման,
ջրամատակարարման կամ հողաբարելավման,
այլ կարիքների համար

 
Սերվիտուտի համար վճարը
առանց վճարի,
յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում էՀՀ դրամ,
որը վճարվում է
մինչև ընթացիկ ամսվա    ը
ընթացիկ ամսվան նախորդող   օրվա ընթացքում:
ընթացիկ ամսվան հաջորդող   օրվա ընթացքում:
Կողմերը տեղեկացված են ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանած հարկային պարտավորությունների, հարկային պարտավորությունների գանձման կարգի ու ժամկետների, ինչպես նաև հարկային արտոնությունների մասին, եթե կիրառելի է:
 

 
Պայմանագրի ժամկետը
թ-ից մինչև թ.:
 
 
Պայմանագրի ժամկետի ավարտին
 
պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի պարտավորությունները դադարում են։
Եթե կողմերից որևէ մեկը մինչև պայմանագրի ժամկետի ավարտը չի ծանուցել մյուս կողմին պայմանագիրը լուծելու մասին, ապա այն համարվում է անորոշ ժամկետով կնքված (երկարաձգված):

 

 

Գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարվում է պայմանագրով հանդիսացող անձի հաշվին (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):

(նշել համապատասխան կողմը)
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 
Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ (լրացվում է ըստ անհրաժեշտության):
(կարող են լրացվել միայն գրանցման վկայականի «Լրացուցիչ նշումներ և տեղեկություններ» բաժնում գրառված տեղեկությունները)
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Անշարժ գույքի սեփականատեր            _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 

Սերվիտուտ պահանջող անձ                _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
(Եթե առկա է) Սերվիտուտով ծանրաբեռնված անշարժ գույքի համատեղ սեփականության մասնակիցներ                                            

           _____________________________________________            __________________________

                                                              (անուն,ազգանուն)                                                                 (ստորագրություն)

   
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)