ՑՄԱՀ ՌԵՆՏԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 

Կնքման վայրը՝

Ռենտա ստացող`
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Ռենտա վճարող՝
Ֆիզիկական անձ

անուն
ազգանուն
հաշվառման հասցե
անձնագրի /նույնականացման քարտի/ տվյալներ
(սերիա, համար, երբ և ում կողմից է տրվել)
 
 
Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտա վճարողին սեփականության իրավունքով հանձնում է սույն պայմանագրով նշված անշարժ գույքը, իսկ ռենտա վճարողը պարտավորվում է ռենտա ստացողին վերջինիս կյանքի ընթացքում այդ գույքի դիմաց սույն պայմանագրով նշված պարբերականությամբ վճարել ռենտա:
 
Սույն պայմանագրով կողմերը երաշխավորում են միմյանց միջև ազգակցական կապի առկայությունը:
 
Անշարժ գույքը
 
հողամաս հա
շենք, շինություններ 
(ընդհանուր մակերեսի չափը կամ մակերեսների չափերը ըստ առանձին շենք, շինությունների)
 
Հասցե
 
Շենքի/շինության օգտագործման նպատակային նշանակությունը
 

Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի սեփականատերն է, գույքը վաճառված կամ դատական վեճի առարկա չէ:
Ռենտա ստացողը երաշխավորում է, որ
սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքը գրավ դրված կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման տրված կամ այլ կերպ ծանրաբեռնված չէ, արգելանքի տակ չի գտնվում:
ռենտա վճարողը տեղեկացված է սույն պայմանագրով նախատեսված անշարժ գույքի՝ այլ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված լինելու մասին:
 
Սույն պայմանագրով ռենտա ստացողը ռենտայի դիմաց ռենտա վճարողի սեփականությանն է հանձնում ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից թ. N գրանցման վկայականում նշված անշարժ գույքի միավորը ամբողջությամբ:
 

 
Ռենտայի վճար
Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը կազմում է ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ, եթե կիրառելի է:
 
Յուրաքանչյուր ամսվա վճարը վճարվում է.
մինչև ընթացիկ ամսվա    ը
ընթացիկ ամսվան նախորդող   օրվա ընթացքում:
ընթացիկ ամսվան հաջորդող   օրվա ընթացքում:
 
Սույն պայմանագրով չկարգավորված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրի կնքման պահին գործող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը:
 

 
Ստորագրություններ՝
 

Ռենտա ստացող            _____________________________________________            __________________________

                                                                                             (անուն,ազգանուն)                                                                              (ստորագրություն)

                                                                    
 

Ռենտա վճարող            _____________________________________________            __________________________

                                                                                                 (անուն,ազգանուն)                                                                          (ստորագրություն)

                                                                    
 

 
□ (Եթե առկա է) Ռենտայի օբյեկտի համատեղ սեփականության մասնակից
 

                                     ________________________________________       __________________________

                                                                                        (անուն,ազգանուն)                                                         (ստորագրություն)

                                                                    
 
 
Սույն պայմանագիրը կողմերը ստորագրել են իմ` Հայաստանի Հանրապետության անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի աշխատակազմի սպասարկման գրասենյակի ներկայությամբ: Նրանց (նաև ներկայացուցիչների, եթե պայմանագրի կողմ հանդես են գալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության համայնքը կամ իրավաբանական անձը) անունը, ազգանունը, ինքնությունը ստուգված են:
 

______________     _______________

(տարեթիվ, ստորագրություն)